Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BILLIES Boat Rentals

Artikel 1. Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. huurder: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 3. en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik
 4. hebben van een vaartuig;
 5. huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zicht verbindt om de
 6. huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven;
 7. verhuurder: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het
 8. tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig;
 9. schipper: bestuurder van de boot;
 10. schriftelijk: dit houdt ook in via mail of social media;
 11. vaargebied: Maasplassen Roermond;
 12. vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te
 13. bewegen bestemd voor vrijetijdsbesteding, inclusief de uitrustingsstukken en inventaris.
 14. Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van hij/zijn, wordt ook bedoeld zij/haar of een ander gender waaraan je je identificeert.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de verhuurder en de huurder worden gesloten.

 

Artikel 3. De overeenkomst

 1. De verhuurder doet het aanbod mondeling of schriftelijk. Een mondeling aanbod wordt schriftelijk bevestigd.
 2. De huurovereenkomst moet door de huurder schriftelijk worden bevestigd.
 3. Het aanbod bevat in ieder geval de:
  1. huurperiode;
  2. huursom met eventueel bijkomende kosten;
  3. wijze van betaling.

 

Artikel 4. Prijs en prijswijzigingen

 1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de huurder moet betalen, worden vooraf overeengekomen.
 2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de verhuurder altijd worden doorberekend.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats voor de afvaart.
 2. De betaling wordt cash gedaan of via een betaalverzoek verstuurd door de verhuurder.
 3. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals eventuele haven-, brug-, kade-, liggelden, zijn voor rekening van de huurder. Bij excessief brandstofgebruik wordt €7,50 incl. BTW per liter afgerekend.

 

Artikel 6. Annulering en reclameren

 1. Gemaakte reserveringen kunnen eenmalig worden verplaatst. De huurder moet dit minimaal 48 uur van tevoren aan ons doorgeven per mail of telefonisch. De huurder kan dan een andere beschikbare datum uitzoeken.
 2. Bij het reserveren van een motorboot of sloep loopt huurder het risico dat het op de huurdag slecht weer is. Slecht weer is voor verhuurder geen reden tot reductie of restitutie van dehuursom. Huurder mag de boot annuleren, maar huurder is dan wel de volledige huursom verschuldigd. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waarom huurder de gereserveerde boot wil annuleren (ziekte, ongeval of zelfs sterfgeval in de directe omgeving). Verhuurder raadt een annuleringsverzekering aan. Verhuurder adviseert om hiervoor contact op te nemen met uw verzekeringsagent.
 3. Als door harde wind of storm het te gevaarlijk wordt om te varen, zal verhuurder zelf annuleren. De veiligheid van onze huurders is het allerbelangrijkste. Annuleren is dus enkel mogelijk door verhuurder zelf. Huurder kan dan in overleg op een andere datum terugkomen.

 

Artikel 7. Rechten en verplichtingen verhuurder

 1. Bij aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder.
 2. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 3. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder afdoende te verzekeren.
 4. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en/of gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan.

 

Artikel 8. Rechten en verplichtingen van de huurder

 1. De huurder moet minimaal 21 jaar zijn en moet nog voor de afvaart legitimeren.
 2. Aanwijzingen van de verhuurder moeten altijd worden opgevolgd.
 3. Roken aan boord is niet toegestaan.
 4. Huisdieren (honden) zijn toegestaan na overleg.
 5. Naaldhakken of het dragen van schoeisel dat beschadigingen aan de boot kan toebrengen is niet toegestaan.
 6. Gebruik van kookapparatuur, barbecue, warmtetoestel en dergelijke zijn aan boord van de sloep niet toegestaan.
 7. Huurder controleert de inventaris op aanwezigheid. Als de inventaris niet overeenstemt met de inventarislijst moet de huurder de verhuurder hiervan voor de afvaart van in kennis stellen.
 8. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming.
 9. De huurder moet zich tijdens de huur houden aan de geldende wetgeving en vaarregels zoals geschreven in de wet.
 10. Het is de schipper ten strengste verboden voorafgaande of tijdens het gebruik van een sloep onder invloed te zijn van alcohol, drugs en andere verdovende middelen die de vaardigheid tot bediening beïnvloeden. Als de schipper dronken of onder invloed is weigeren we de verhuur. Als er meerdere personen van de bemanning in dronken toestand of onder invloed zijn weigeren we ook de verhuur. Al betaalde voorschotten worden dan ook niet terug gegeven.
 11. De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan het vaartuig.
 12. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan aan derden.
 13. Huurder dient Sloep Huren Roermond ten aller tijden toegang tot de goederen te

verschaffen.

 1. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen geeft.
 2. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo snel mogelijk (telefonisch) aan de verhuurder mededelen. Niet-nakoming hiervan kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
 3. Alle gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel komen voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9. Waarborgsom

 1. Tot zekerheid dat de huurder het vaartuig op de afgesproken plaats en tijd terugbezorgt en dat de inventaris zich nog in deugdelijke staat aan boord bevindt en ter afkoop van het eigen risico van de verhuurder bij cascoschade is de huurder voor aanvang van de huurperiode een contante waarborgsom verschuldigd van € 350,00.
 2. De borg wordt teruggegeven aan huurder na terug bezorging van het vaartuig en haar inventaris in gelijke staat waarin het is meegegeven bij aanvang van de huur.
 3. De borg wordt niet verrekend met de huurprijs.
 4. Eventuele manco’s of beschadigingen die zijn ontstaan tijdens de huurperiode worden verrekend met de borg.
 5. Als de borg niet afdoende is voor de gemaakte schade, wordt het resterende bedrag later nog aan de huurder gefactureerd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig en de inventaris aan boord ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, voor zover dit niet is gedekt door de verzekering.
 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 7 bedoelde verzekering.
 1. Het huren van de sloep en geschiedt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij het een direct gevolg is van een gebrek aan het door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het niet toegestaan een sluis te passeren en alle bij wet verboden/gevaarlijke gebieden. Bij het toch passeren van een sluis en/of alle bij wet verboden/gevaarlijke gebieden is zowel het vaartuig alsmede de inzittende niet verzekerd.
 1. Het is mogelijk dat BILLIES Boat Rentals op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. BILLIES Boat Rentals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 11. Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk de al betaalde bedragen terugbetalen. Enige vorm van schadevergoeding is hierbij uitgesloten.
 2. Lid 1 is niet van toepassing als de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief biedt.
 3. De verhuurder heeft het recht om onder bijzondere slechte weersomstandigheden, zonder enige vorm van kosten te annuleren als de veiligheid van de huurder in gevaar dreigt te komen. Dit ter beoordeling van de verhuurder. De afgesproken dag zal dan verplaatst worden naar een andere datum.
 4. Als het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op:
  1. op een vermeerdering van de huursom gesteld op € 45, – per aangebroken uur; en
  2. vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
 5. Als het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel als hij niet heeft gehandeld volgens artikel 8, is de verhuurdergerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig en de inventaris in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit geldt niet als bedoelde kosten door verzekering zijn afgedekt.

 

Artikel 12. Social media

Foto’s en/of video’s gemaakt op vaartuigen van BILLIES Boat Rentals, geplaatst op social media, mogen door verhuurder gebruikt worden voor haar eigen website en/of social media.

 

Artikel 13. BILLIES Gift Card

 1. BILLIES Gift Card kan niet worden ingewisseld voor geld of worden gerestitueerd.
 2. Voor boekingen met de Gift Card gelden dezelfde voorwaarden als normale boekingen.
 3. BILLIES Gift Card heeft een geldigheidsduur van 1 seizoen. Met een gekochte Gift Card op 10 juli kan tot en met 9 juli het daaropvolgende jaar een boeking worden gedaan.

 

Artikel 14. Afwijking van de algemene voorwaarden

Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen verhuurder en de huurder worden vastgelegd.

 

Artikel 15. Rechtskeuze

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepasing.

Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Sloep huren Roerkade.